Medlemskap i Primus Vicus

Vem som helst är välkommen att bli medlem i den ideella föreningen Primus Vicus. Om du har frågor så är det lättast att maila oss så får man mer info om hur man blir medlem.

Priser för medlemskap:

100 kr för vuxen
50 kr för barn upp till 18 år och studerande
200 kr för familj inkluderande hemmavarande barn under 18 år

Betala in medlemsavgiften till bankgiro nr: 5141-8622

Ange ditt namn i ämnesrutan. Maila in namn, adress, tel.nr + mailadress till primusvicus@hotmail.com

(Kallelse till möten och olika event sker via e-post).

Observera! För att få behålla sitt stugfogdeskap måste man betala in medlemsavgiften!

                

Föredragningslista årsmöte den 30 mars 2016
 
 
1.     Mötets öppnande
2.     Val av mötesordförande
3.     Val av mötessekreterare
4.     Fastställande av föredragningslista
5.     Verksamhetsberättelse för 2015
6.     Ekonomisk redogörelse för 2015
7.     Revisorernas berättelse
8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.     Val av ordförande för 2016
10.   Val av övriga styrelseledamöter
11.    Val av ersättare i styrelsen
12.    Val av två revisorer
13.    Val av valberedning
14.    Fastställande av medlemsavgift
15.    Beslut om verksamhetsplan och budget
16.    Övriga frågor
17.     Mötets avslutande